SHAATAAUH MARBRES. S.A.

Click here to edit subtitle

PWOPOZISYON POU ENVESTISMAN

PWOPOZISYON POU ENVESTISMAN

 

SHAATAAUH MARBRES, S.A., se yon antrepiz ki espesyalize nan eksplwatasyon ak transfòmasyon wòch an Ayiti. Li anrejistre kòm yon sosyete anonim nan peyi a depi Oktòb 2001. Shaataauh ap travay pou li konstwi yon kokenn chenn izin modèn pou li kapab transfòme wòch peyi a an yon seri de pwodi kòm kawo mab-ki fèt tankou seramik, Dal/plak mab, eviye, lavabo, e latriye...). Pou Shaataauh reyalize plan sa, li bezwen senk (US $5,000,000) milyon dola ameriken pou ekipman, piblisite, pèsonèl, ak kapital pou li ka fonksyone. Daprè tout kalkil ke nou fè ak pwojeksyon nou baze sou mache wòch la, Shaataauh lan pozisyon pou li ofri tout moun ki envesti avèk li yon randman de vennsenk pousan (25%) sou lajan ke yo envesti lan antrepriz la kòmanse sou dezyèm (2) ane apre izin finn etabli.

 

Aprè prèske ven tan e ak anpil efò, Shaataauh resi rive jwenn pèmi eksplwatasyon pou jisman wòch li yo. Se sa ki fè nou di nou pare pou nou mete sou pye premye kokenn chenn izin modèn andedan peyi a ki kapab fè bon pwodui wòch ki ap chaje ak kalite. Pou nou reponn a bezwen endistri wòch la, Shaataauh ap konsantre tout efò li sou jisman wòch koulè krèm nan Dichiti a, padan ke li ap kontinye eksplwate lòt jisman wòch li yo pou li ka ofri kliyan li yo plis varyete koulè ak kalite. Daprè yon ekspètiz ke yon finm etranje te fè, jisman wòch Dichiti a genyen pase 3.5 milyon tòn wòch krèm ki vo plis ke katsan (US $400,000,000) milyon dola ameriken.                      

 

Malgre gen lòt peyi ki fè pwodui wòch, distribitè ak kliyan ki enterese lan jan de pwodui sa yo toujou ap chache pi bon kalite ak pi bon pri. Daprè analiz laboratwa nou fè, pa gen anpil moun ki ka twoke konn avèk nou paske wòch nou yo gen anpil bon kalite, mendèv nou bon mache, e pri mab nou yo pa mèt kare pi bon mache. Yon lot avantaj sèke peyi nou an tou prè Amerik dinò ak lòt peyi nan karayib la.

 

Acha e vant pwodui nou yo ap trè fasil avèk sit entènèt nou an ki pèmèt moun tou patou nan mond lan wè machandiz nou ofri yo. Nou ap mete sou sit nou an tout pwodui nou yo ak koleksyon koulè yo ansanm ak non yo e nimewo idantifikasyon yo.  Nap gen moun fòme ki ap la pou vann e reponn tout kesyon yon kliyan genyen de pwodui nou yo. Nou konte vann sis mil (6000) tòn mab chak mwa ak yon maj de pwofi ki ap apeprè de swasant pousan (60%).

 

Okòmansman, mache sible nou yo ap Ayiti,  Etazini, Kanada ak karayib la, men nou planifye pou Ayiti vini pami premye pwodiktè mab nan mond lan. Odeyò de pwodui mab nou yo, nou konte pwodui anpil kabonat de kalsyòm (CaCO3) paske nivo pirite li nan wòch nou yo depase katrevenkenz pousan (95%).

 

Aktyèlman, montan estimatif mache mondyal pou pwodui wòch la pa ane egal a plis ke katreven (US $80, 000, 000,000.00)  milya dola Ameriken, avèk yon kwasans mwayènn de sèt pousan (7%) chak ane. Daprè yon rapò ke Catalina pibliye an 2013, endistri wòch ozetazini an jenere sèt pwen twa (US $7.3) milya avèk yon kwasans de yon pwen de (US $1.2) milya dola (plis ke venteyen pousan-21%) pandan twa (3) zan konpare a menm rapò sa a an 2010 ki te rapòte yon total de sis pwen un (US $6.1) milya dola. Mache wòch la ozetazini trè fragmante. Li genyen apeprè desan (200) antrepriz ki ap travay diferan jisman wòch e yo genyen plis ke katsan (400) distribitè. Pi gwo antrepriz ki ap founi pwodui wòch ozetazini vann pou yon montan de santrant (US $130) milyon dola chak ane. Revni antrepriz sa pa menm konte kawo mab ak dal/plak mab. Sa ki pi enteresan sè ke nan tout desan (200) antrepriz sa yo ki ap travay wòch nan peyi etazini, pa gen youn ki vrèman konfeksyone kawo mab ak dal/plak. Nou ka konble tou vid sa a trè fasil avèk izin ektraksyon e transfòmasyon wòch nou an.    

 

Endistri wòch-taye a jenere anpil pwofi ki depann de kalite wòch la ak jan li poli a. An jeneral, maj benefis pou pwodui mab monte jiska swasannkenz pousan  (75%) pwofi konpare a senkant pousan (50%) maj benefis pou pwodui kalkè. Benifis sou yon seri de lòt wòch tankou granit, ke yo konsidere kòm you komodite, yon jan pi ba.

 

Kòm nou ka wè, Ayiti chaje ak potansyèl. Daprè “Le Département de Statistique de la Douane d’Haïti,” Ayiti enpòte seramik ak pwodui wòch natirèl pou plis ke swasanndis (US$70) milyon dola ant lane 2010 ak 2014.  

 

Pou rezime, nou kwè ke n ap kapab fè mak nou pami tout lòt gwo antrepriz wòch ki deja egziste nan mond lan avèk kalite pwodui nou yo konbine ak difèt ke nou prè mache nou sible yo san konte pi pwodui nou yo.  

 

Ekip pwofesionèl k ap dirije Shaataauh Marbres, S.A.: Ekip pwofesionèl ki nan administrasyon Shaataauh chaje ak konesans nan biznis, teknoloji, dwa, ak jeni. Pa gen ankenn dout ke Shaataauh kalifye pou bay yon sèvis de kalite jan ke kliyan yo reyèlman espere e merite. Lè nou mete tout fòs nou ansanm, nou genyen plis ke san (100) tan eksperiyans. Lè nou konsidere ke pa gen faktori wòch an Ayiti, nou reyèlman bezwen you izin wòch dènye kri nan peyi a. Avèk ekperyans ak talan nou, pa gen mwayen pou nou pa reisi.

 

Se tout moun ki gen enterè nan antrepriz la ki ap benefisye. Etazini ap gen aksè a yon izin ki fèt-e-founi pandan ke Ayiti ap gen privilèj pou l sèvi twazyèm pi gwo knosomatè wòch nan mond lan, ki ap garanti gwo benefis sou tout envestisman.

 

Plan biznis nou disponib pou moun ki enterese. Biznis sa a se tout pasyon nou pandan 20 dènye ane yo, e nou lan Shaataauh Marbres, S.A. envite tout moun ki enterese pou yo kontakte nou pou diskite pwopozisyon pou envestisman sa a.